Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
co-operator
co-operator
[kou'ɔpəreitə]
danh từ
người hợp tác, người cộng tác
xã viên của hợp tác xã


/kou'ɔpəreitə/

danh từ
người hợp tác, người cộng tác


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.