Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clearness
clearness
['kliənis]
danh từ
sự trong trẻo (nước, không khí...)
sự rõ ràng, sự sáng tỏ
sự thông suốt, tình trạng không có gì cản trở (đường sá...)


/'kliənis/

danh từ
sự trong trẻo (nước, không khí...)
sự rõ ràng, sự sáng tỏ
sự thông suốt, tình trạng không có gì cản trở (đường sá...)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.