Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
circuit-rider
circuit-rider
['sə:kit,raidə]
danh từ
nhà giảng đạo lưu động (trong một địa phận)


/'sə:kit,raidə/

danh từ
nhà giảng đạo lưu động (trong một địa phận)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.