Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hop up




hop+up

[hop up]
saying && slang
increase the power, supercharge, tweak
"What are you driving?" "A hopped-up Ford. It flies!"



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.