Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chain-stitch
chain-stitch
['t∫einsti:t∫]
danh từ
đường khâu theo kiểu mắt xích; đường thêu mắt xích


/'tʃeinsti:tʃ/

danh từ
đường khâu (theo kiểu) mắt xích; đường thêu mắt xích

Related search result for "chain-stitch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.