Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cha nuôi


[cha nuôi]
adoptive father; adoptive parent; foster-father; foster parentAdoptive father, foster-father


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.