Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chống đỡ


[chống đỡ]
to prop up; to support
Cột chống đỡ mái nhà
A pillar propping up the roof
to resist
Bị tiến công bất ngờ, địch chống đỡ một cách bị động
Coming under a surprise attack, the enemy resisted passively
Cơ thể đủ sức chống đỡ với bệnh tật
The body is strong enough to resist diseaseTo prop up
cột chống đỡ mái nhà a pillar propping up the roof
To resist
bị tiến công bất ngờ, địch chống đỡ một cách bị động coming under a surprise attack, the enemy resisted passively
cơ thể đủ sức chống đỡ với bệnh tật the body is strong enough to resist disease


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.