Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chốc lát


[chốc lát]
A short while; short moment
việc ấy không thể xong trong chốc lát
that piece of work cannot be done in a short whileA short while
việc ấy không thể xong trong chốc lát that piece of work cannot be done in a short while


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.