Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chết cha


[chết cha]
xem bỏ mẹ
Đánh chết cha nó đi!
Beat him to death!
Chết cha, làm sao bây giờ?
Damn it, what to do now?như bỏ mẹ
đánh chết cha nó đi! beat him to death!
chết cha! làm sao bây giờ? damn it, what to do now?


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.