Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cavernous
cavernous
['kævənəs]
tính từ
có nhiều hang động
như hang
(thuộc) hang
cavernous sinus
xoang hang
cavernous eyes
mắt sâu hoắm, mắt trũng xuống


/'kævənəs/

tính từ
có nhiều hang động
như hang
(thuộc) hang
cavernous sinus xoang hang !cavernous eyes
mắt sâu hoắm, mắt trũng xuống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.