Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cải nhiệm


[cải nhiệm]
như cải nhậm
Kim thì cải nhiệm Nam Bình (truyện Kiều)
Kim should assume new office in Nam-ping(cũ) Designate to a new post


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.