Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cùng tận


[cùng tận]
at lost; in the end; end
vô cùng tận
boundless, limitless, infiniteat lost; in the end


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.