Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brunch
brunch
[brʌnt∫]
danh từ
(từ lóng) bữa nửa buổi (bữa sáng và bữa ăn trưa gộp làm một)


/brʌntʃ/

danh từ
(từ lóng) bữa nửa buổi (bữa sáng và bữa ăn trưa gộp làm một)

Related search result for "brunch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.