Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blue-water school
blue-water+school
['blu:,wɔtə'sku:l]
danh từ
môn phái hải quân thuần tuý (môn phái các nhà chiến lược chủ trương chỉ cần có hải quân mạnh là bảo vệ được nước mình)


/'blu:,wɔtə'sku:l/

danh từ
môn phái hải quân thuần tuý (môn phái các nhà chiến lược chủ trương chỉ cần có hải quân mạnh là bảo vệ được nước mình)

Related search result for "blue-water school"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.