Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
biracial
tính từ
đại điện hoặc gồm hai chủng tộc (đặc biệt là trắng và đen)biracial
[bai'rei∫əl]
tính từ
đại điện hoặc gồm hai chủng tộc (đặc biệt là trắng và đen)


Related search result for "biracial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.