Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
balustrade
balustrade
[,bæləs'treid]
danh từ
hàng lan can, hàng chấn song bao lơn


/,bæləs'treid/

danh từ
hàng lan can, hàng chấn song bao lơn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.