Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
backgammon

backgammon


backgammon

Backgammon is an ancient board game played with tiles and dice.

[bæk'gæmən]
danh từ
cờ thỏ cáo


/bæk'gæmən/

danh từ
cờ tào cáo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.