Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bỏ sót


[bỏ sót]
to miss out; to omit
Bỏ sót một dòng
To miss out a lineOmit, miss out
Bỏ sót một dòng To miss out a line


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.