Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bất an


[bất an]
insecure; unsafe
Tình hình bất an
An unsafe situation(ít dùng) Without security; unsafe
Tình hình bất an An usafe situation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.