Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bình trị


[bình trị]
(từ cũ, nghĩa cũ) Govern in peace, rule in peace.
như bình định(từ cũ, nghĩa cũ) Govern in peace, rule in peace


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.