Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bình chú


[bình chú]
to comment on and gloss
bình chú thơ văn cổ
to comment on and gloss ancient literature
annotate, commentTo comment on and gloss
bình chú thơ văn cổ to comment on and gloss ancient literature


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.