Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appurtenant
appurtenant
[ə'pə:tinənt]
tính từ
appurtenant to thuộc về
phụ thuộc vào


/ə'pə:tinənt/

tính từ
appurtenant to thuộc về
phụ thuộc vào

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.