Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antiprohibitionist
antiprohibitionist
[,ænti,proui'bi∫nist]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người phản đối sự cấm rượu


/'ænti,proui'biʃnist/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người phản đối sự cấm rượu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.