Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anthropology
anthropology
[,ænθrə'pɔlədʒi]
danh từ
nhân loại học


/,ænθrə'pɔlədʤi/

danh từ
nhân loại học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.