Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
angiospermous
angiospermous
[,ændʒiəs'pə:məs]
tính từ
(thực vật học) (thuộc) cây hạt kín; có hạt kín


/,ændʤiəs'pə:məs/

tính từ
(thực vật học) (thuộc) cây hạt kín; có hạt kín


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.