Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ampere-second
ampere-second
['æmpeə,sekənd]
danh từ
(điện học) Ampe giây(Tech) ampe-giây

/'æmpeə,sekənd/

danh từ
(điện học) Ampe giây

▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    coulomb C

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.