Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alexipharmic
alexipharmic
[ə,leksi'fɑ:mik]
tính từ
giải độc
danh từ
thuốc giải độc


/ə,leksi'fɑ:mik/

tính từ
giải độc

danh từ
thuốc giải độc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.