Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ale-wife
ale-wife
['eilwaif]
danh từ
bà chủ quán bia
(động vật học) cá trích (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)


/'eilwaif/

danh từ
bà chủ quán bia
(động vật học) cá trích (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

Related search result for "ale-wife"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.