Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
afterclap
afterclap
['ɑ:ftəklæp]
danh từ
việc hậu phát


/'ɑ:ftəklæp/

danh từ
việc hậu phát


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.