Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
affectedly
affectedly
[ə'fektidli]
phó từ
giả tạo, điệu bộ, màu mè, không tự nhiên


/ə'fektidli/

phó từ
giả tạo, điệu bộ, màu mè, không tự nhiên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.