Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acculturation
danh từ
sự tiếp nhận và biến đổi văn hoá, sự tiếp biến về văn hoáacculturation
[ə,kʌltə'rei∫n]
danh từ
sự tiếp nhận và biến đổi văn hoá, sự tiếp biến về văn hoáGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.