Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abiological
abiological
[,æbaiə'lɔdʒikəl]
tính từ
phi sinh vật học


/,æbaiə'lɔdʤikəl/

tính từ
phi sinh vật học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.