Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đoan trang


[đoan trang]
correct and decent
Ăn nói đoan trang
To be correct and decent in one's works and deedsCrrect and decent
Ăn nói đoan trang To be correcr and decentin one's works and deeds


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.