Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đứng gió


[đứng gió]
windless; calm
Trời hôm nay đứng gió
It's windless today; The air is completely still todayWindless
Trời hôm nay đứng gio' It is windless today


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.