Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đốn mạt


[đốn mạt]
base; mean
Thật là một hành động đốn mạt
That is a base action, indeedBase, mean
Thật là một hành động đốn mạt That is a base action, indeed


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.