Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đú đởn


[đú đởn]
Frolic amorously.
Đú đa đú đởn (láy, ý tăng)
Ranh con mà đã đú đa đú đởn
Only a chit of a girl and alrealy she frolics amorously.Frolic amorously#Syn
Đú đa đú đởn (láy, ý tăng)
Ranh con mà đã đú đa đú đởn Only a chit of a girl and alrealy she frolics amorously


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.