Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đón tay


[đón tay]
Make a visiting present to a child of.
Đón tay cho cháu bé một gói bánh
To make a visiting present to small child of a parcel of cake.Make a visiting present to a child of
Đón tay cho cháu bé một gói bánh To make a visiting present to small child of a parcel of cake


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.