Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đâu nào


[đâu nào]
Nothing of the kind, not at all
Mới buông đũa buông bát đã định đi chơi à? Đâu nào!
Just finished eating and already going out ? Not at all!Nothing of the kind, not at all
Mới buông đũa buông bát đã định đi chơi à? Đâu nào! Just finished eating and already going out? Not at all!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.