Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đánh chác


[đánh chác]
to fight
Tinh thần bạc nhược như thế thì đánh chác gì
With such a low morale, it was impossible to fightGamble., Fight
Tinh thần bạc nhược như thế thì đánh chác gì With such a low morale, it was impossible to fight


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.