Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whate'er


/w t'e /

tính từ & đại từ
(th ca) (như) whatever


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.