Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
yin


yin BrE [jɪn] NAmE [jɪn] noun uncountable (from Chinese)
(in Chinese philosophy) the dark, not active, female principle of the universe
compare yang

Word Origin:
[yin] from Chinese yīn ‘feminine’, ‘moon’, ‘shade’.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.