Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
X-ray diffraction


noun
the scattering of X rays by the atoms of a crystal;
the diffraction pattern shows structure of the crystal (Freq. 3)
Hypernyms:
diffraction


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.