Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Western diamondback


noun
largest and most dangerous North American snake;
of southwestern United States and Mexico
Syn:
Western diamondback rattlesnake, Crotalus atrox
Hypernyms:
rattlesnake, rattler
Member Holonyms:
Crotalus, genus Crotalus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.