Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
viperine grass snake


noun
a small harmless grass snake
Syn:
Natrix maura
Hypernyms:
grass snake, ring snake, ringed snake, Natrix natrix


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.