Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt (English - Vietnamese Dictionary)
versatility


/,və:sə'tiliti/

danh từ

sự có nhiều tài; tính linh hoạt

tính hay thay đổi, tính không kiên định

(động vật học); (thực vật học) tính lúc lắc (bao phấn nhị hoa, râu sâu bọ)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.