Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unisexed


/'ju:ni'sekst/ (unisexual)

/'ju:ni'seksjuəl/

tính từ

(thực vật học) đơn tính


Related search result for "unisexed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.