Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt Anh (English - Vietnamese English | Dictionary)
typical/'tipikl/

tính từ
tiêu biểu, điển hình ((cũng) typic)
    a typical patriot một người yêu nước điển hình
đặc thù, đặc trưng
    typical character đặc tính, tính chất đặc thù

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "typical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.