Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
translate    translate /træns'leit/
ngoại động từ
dịch, phiên dịch
    to translate an English book into Vietnamese dịch một quyển sách tiếng Anh sang tiếng Việt
chuyển sang, biến thành
    to translate emotion into action biến tình cảm thành hành động
    to translate dream into reality biến ước mơ thành hiện thực
    to translate opetry into music chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ
    to translate Lenin's teachings into reality thực hiện lời dạy của Lê-nin
giải thích, coi là
    kindly translate xin ông vui lòng giải thích rõ cho ý ông muốn nói
    do not translate my hesitation as ill-will xin anh đừng coi sự do dự của tôi là thiếu thiện chí
thuyên chuyển (một vị giám mục) sang địa phận khác
truyền lại, truyền đạt lại (bức điện)
(toán học); (kỹ thuật) cho tịnh tiến
    Chuyên ngành kinh tế
phiên dịch
    Chuyên ngành kỹ thuật
biên dịch
biến đổi
chuyển đổi
dịch
dịch chuyển
gán
thông dịch
    Lĩnh vực: toán & tin
dịch, thông dịch
phân bổ
    Lĩnh vực: điện lạnh
tịnh tiến
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
dịch, biên dịch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "translate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.