Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Tetrao urogallus


noun
large black Old World grouse
Syn:
capercaillie, capercailzie, horse of the wood
Hypernyms:
grouse
Member Holonyms:
Tetrao, genus Tetrao


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.