Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
tandoor


noun
a clay oven used in northern India and Pakistan
Hypernyms:
oven


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.